เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศยกระดับการกำกับดูแล และส่งเสริมการพัฒนา สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเทียบเท่า “หลักทรัพย์”

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในปี 2565 คาดว่าจะได้เห็นการพัฒนาและการนำไปใช้งานใหม่ ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) อีกมาก ทั้งในส่วนที่นำมาประยุกต์ใช้ในภาคการเงินและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

โดยก.ล.ต.ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมยกระดับการกำกับดูแลในเรื่องสำคัญให้เทียบเท่าธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่า เนื่องจาก พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯฉบับปัจจุบัน บางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ก.ล.ต.จึงเห็นว่าจำเป็นต้องทบทวนทั้งในประเด็น “การเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องมาช่วยพิจารณาการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต.ได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะของการระดมทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ ได้แก่ โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) และโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ยังไม่สามารถใช้ได้ทันที (utility token ไม่พร้อมใช้) ภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไปกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือในการระดมทุนของภาคธุรกิจ

นอกจากนี้ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างรับฟังความเห็น (hearing) เรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ให้นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปทำธุรกรรมใด ๆ เป็นลักษณะการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

หรือการจัดทำบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม DeFi (Decentralized Finance) เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวงกว้าง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง และมีกรณีที่เป็นการหลอกลวงและการโจรกรรมทางไซเบอร์ทำให้เสียหาย และอาจไม่มีโอกาสในการดำเนินคดี หรือติดตามทวงคืน